مکمل های غذایی، فرآورده های فانتزی نیستند

در اولین همایش بررسی محیط کسب و کار مکمل های غذایی، سید وحیدرضا بهشتی به عنوان مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت های تامین کننده مکمل های غذایی، به طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداخت.
او در این همایش تاکید کرد که اولا در مقام سیاستگذاری نباید مکمل ها را به عنوان فرآورده هایی فانتزی نگاه کرد.ثانیا اینکه باید هویت صنعت مکمل های غذایی را از دارو مستقل دید و نباید آن را به مانند دارو، به وادی قیمتگذاری دستوری سوق داد بررسی عواقب و پیامد های قیمتگذاری دستوری مکمل های غذایی نیز بخش دیگری از مطالبی بود که ایشان مطرح کردند
دسته بندی ویدیو: