پرو بيوتيک ها ارگانيسم های زنده ای هستند كه با تعديل فلور ميكروبی روده ، اثرات مفيدی را بر روی سلامت ميزبان اعمال مي كنند. آنها عموما از منابع انساني بوده و غيـر بيمـاری زا محسـوب مـي شـوند . پروبيوتيک ها در درمان بیماری های متعددی از جمله بیماری های گوارشی، عفونت ادراری و واژینال، ضعف سیستم ایمنی، بیماری های دهان و دندان ، دیابت، بیماری های مغز و اعصاب و آلرژی تاثیر دارند.