ویتالی تون

ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ وﯾﺘﺎﻓﺎرﻣﺪ ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻮﮔﺎﻧﻮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﯾﻰ و ورزﺷﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺪ VitallyTone  ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﻰ ﭘﻮراﻃﺐ گستر و ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ گردد. ﮐﻠﯿﻪ ى ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﺘﺎﻟﻰ ﺗﻮن مختص ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن است که در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ GMP ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ شود.