ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ وﯾﺘﺎﻓﺎرﻣﺪ ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻮﮔﺎﻧﻮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﯾﻰ و ورزﺷﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺪ VitallyTone  ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﻰ ﭘﻮراﻃﺐ و ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ در اﯾﺮان و در ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮراﻃﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ى ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﺘﺎﻟﻰ ﺗﻮن مختص ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن مختص است که در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ GMP ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.