هلث برست

ﮐﻤﭙﺎﻧﻰArnet Pharmaceutical Corp از ﺳﺎل 1972 در زﻣﯿﻨﻪ توﻟﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﯾﻰ ( انواع ویتامین ها ، مواد معدنی، مکمل های غضروف ساز و...)  در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺪ  Health Burst ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﻰ ﭘﻮراﻃﺐ و ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ در اﯾﺮان و در ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮراﻃﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ى  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻠﺚ ﺑﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل GMP)) ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.