سرمایه واقعی دستان زحمتکش کارگر است

همیشه بر این باوریم ، که سرمایه واقعی ما وجود پرسنل کارآمد در تمامی این سالها بوده است.
پیام سید وحیدرضا بهشتی مدیرعامل پوراطب گستر ایرانیان به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر
دسته بندی ویدیو: