بازدید مسئولان استان مرکزی از کارخانه

جمعی از مسوولان؛ دکتر علی جودکی مدیر کل اداره صمت استان مرکزی، دکتر گودرزی مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری استان مرکزی و دکتر ابوالقاسم مهری فرماندار شهرستان زرندیه روز دوشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور در شرکت داروسازی پوراطب گستر ایرانیان واقع در شهرک صنعتی مامونیه از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کردند.
بازدید از خطوط تولید مکمل‌های دارویی، تاسیسات فنی، مواد اولیه و انبار تولیدات، بخش‌هایی از پروژه جدید توسعه کارخانه و آشنایی با برخی نیازهای تولیدی و زیربنایی، اهم برنامه حضور این هیات از مسوولان طی دو ساعت بازدید کارخانه پوراطب گستر ایرانیان در شهرک صنعتی مامونیه بود.
دسته بندی ویدیو: