ایونت متخصصین زنان تهران

ایونت متخصصین زنان تهران جهت معرفی محصولات برند ویواتیون جهت معرفی محصولات فروسیس سافت ژل، پریناتال دی اچ ای برند ویواتیون، برست فیدینگ و فرکو پلاس با حضور جمعی از پزشکان متخصص برگزار گردید 
دسته بندی ویدیو: