مركز شهري شماره دو

نوع داروخانه: 
تلفن: 
46229227
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مرکزی
شهر / روستا: 
نشانی: 
خ شريعتي