مركز روستايي شهابيه

نوع داروخانه: 
تلفن: 
46363332
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مرکزی
شهر / روستا: 
نشانی: 
روستاي شهابيه