مركز روستايي رباط مراد

نوع داروخانه: 
تلفن: 
46361332
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مرکزی
شهر / روستا: 
نشانی: 
روستاي رباط مراد