مركز روستايي دهنوصمصام

نوع داروخانه: 
تلفن: 
46377332
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مرکزی
شهر / روستا: 
نشانی: 
روستاي دهنو