مركزشماره15 ( مدرس - سمیعی 2)

نوع داروخانه: 
تلفن: 
38290100
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي همدان
شهر / روستا: 
محل: 
همدان
نشانی: 
شهرک مدرس جنب پاسگاه نيروي انتظامي