مركزشماره 9 ( قدس)

نوع داروخانه: 
تلفن: 
34273500
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي همدان
شهر / روستا: 
محل: 
همدان
نشانی: 
روبروي ميدان بار حصار شهيد مطهري