كوشا

نوع داروخانه: 
تلفن: 
38280069
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي همدان
شهر / روستا: 
محل: 
همدان
نشانی: 
خيابان پاسداران روبروي بيمارستان فاطميه
کد کشوری: 
080293110063