قدس

نوع داروخانه: 
تلفن: 
0865-2225432
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مرکزی
شهر / روستا: 
نشانی: 
ابتدای خیابان قدس