قباق تپه

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35483222
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي همدان
محل: 
همدان
نشانی: 
روستا قباق تپه