قاهان-مركز بهداشت

نوع داروخانه: 
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي قم
شهر / روستا: