قائم شهر 3

نوع داروخانه: 
تلفن: 
42245765
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران
شهر / روستا: 
نشانی: 
قائم شهر 3