قائم (دکتر تدين نژاد)

نوع داروخانه: 
تلفن: 
6132221019
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز
شهر / روستا: 
نشانی: 
خیابان جعفری بین مولوی وخاقانی مقابل مجتمع پزشکی اهواز