قائم (بازودار)

نوع داروخانه: 
تلفن: 
33552786
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
شهر / روستا: 
نشانی: 
خیابان عاشوری ابتدای خیابان یادگار امام