فيروزه دوروزي

نوع داروخانه: 
تلفن: 
0262-3271842
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي ایران
نشانی: 
شهريار شهرك صدف بلوار دكتر قريب قطعه 1654