فريبرز كرمانيان

نوع داروخانه: 
تلفن: 
56770962
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي ایران
نشانی: 
بهارستان نسيم شهر خ شهدا کوچه قنبری داخل درمانگاه شبانه روزي نسيم