فريبا معيني كرماني (دكتر)

نوع داروخانه: 
تلفن: 
36230610
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی
شهر / روستا: 
نشانی: 
ورامين خيرآباد خيابان شهيد زواره جنب مسجد جامع وليعصر (عج) داخل درمانگاه خيريه امام محمد تقي (ع)