فخار

نوع داروخانه: 
تلفن: 
035-38258568
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي یزد
شهر / روستا: