دکتر پورشيوا

نوع داروخانه: 
تلفن: 
32822937-024
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
نشانی: 
خیابان امام