دکتر رستمی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35520290-024
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
خيابان امام