دکتر حاصلی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35277273-024  
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
خ دکتربهشتی مقابل درب سابق بيمارستان امدادی