دکترجعفری

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35521343-024
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
خيابان شهيد دکتر بهشتی روبروی پارک ملت