دکتر شکیبایی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
  024- 36523282
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
نشانی: 
میدان انقلاب خیابان آزادگان