دکتر احدی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35523123 - 024
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
جاده ترانزیت جنب درمانگاه مهر