شنبه, 6 مهر, 1398

تغذیه سالم در زنان

محل برگزاری: 
سرای محله جنت آباد شمالی
زنان بعلت شرايط فيزيولوژيكي خاص، نياز به توجهات تغذيه اي ويژه اي دارند .
در بسياري از موارد با مراقبتهاي تغذيه اي پيشگيرانه و به موقع مي توان عوامل خطر تغذيه اي را محدود و از بيماريهاي غيرواگيرشايع در اين جنس پيشگيري نموده يا آن را به تعويق انداخت.
در برنامه آموزشی که در سرای محله جنت آباد شمالی در تاریخ 6 مهر 98 برگزار شد به اهمیت تغذیه زنان و نیاز های تغذیه ای این گروه اشاره شد.
برای مطالعه مقالات بیشتر >>>> اینجا را کلیک کنید.