دوشنبه, 13 اسفند, 1397

بیماری آرتروز و نقش تغذیه

محل برگزاری: 
سرای محله پونک شمالی

این برنامه آموزشی  در سرای محله پونک شمالی در تاریخ 97/12/13 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. بیماری آرتروز ، علل و راه های پیشگیری و درمان های تغذیه ای  بررسی شد. و کارت مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی ایران بین شرکت کنندگان توزیع شد.
همچنین مکمل های کمک کننده به پیشگیری و درمان آرتروز مانند پیاسکلیدین به مدعوین معرفی گردید.
این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه  می باشد برگزار شد.