5شهريور

نوع داروخانه: 
تلفن: 
38833774
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي قم
شهر / روستا: 
نشانی: 
امامزاده ابراهيم