22 بهمن

نوع داروخانه: 
تلفن: 
32523202
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي همدان
شهر / روستا: 
محل: 
همدان
نشانی: 
خ بوعلي شمالی
کد کشوری: 
080293110033