22بهمن

نوع داروخانه: 
تلفن: 
8598014-15
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
شهر / روستا: 
محل: 
خراسان رضوی
نشانی: 
دانشگاه