آبندانسر

نوع داروخانه: 
تلفن: 
33284114
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران
شهر / روستا: 
نشانی: 
روستای آبندانسر