آبشينه

نوع داروخانه: 
تلفن: 
34321242
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي همدان
شهر / روستا: 
محل: 
همدان
نشانی: 
روستا آبشينه