قزوينی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35278320-024  
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
جاده ترانزيت چهارراه معلم جنب بانک ملت پلاک 63537