دکتر کريمي 

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35221090-024  
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
شهر / روستا: 
نشانی: 
بولوار معلم بالاتر از ميدان معلم روبروی ساختمان پزشکان