دکتر مظلوم فاضل

نوع داروخانه: 
تلفن: 
32824198-024
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
نشانی: 
خ امام جنب بانک کشاورزی