اميربيگی

نوع داروخانه: 
تلفن: 
35623929-024  
مرکز: 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان
نشانی: 
خيابان امام جنب کوچه جمهوری